Platform

Wilt u zich aanmelden als gebruiker van het platform, vraag dan via dit formulier een account aan.

Nieuw wachtwoord
Nieuw account aanvragen

Nieuwe naam en nieuw adres

Per 1 maart 2017 is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland verhuisd naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Ons nieuwe adres is:

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
Hoeferlaan 4, 6861 SG Arnhem
Postbus 649, 6800 AP Arnhem

026-3576113
info@immaterieelerfgoed.nl


 

Wij zijn verhuisd!

verhuizing 2015

Stichting voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

De Stichting voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed stelt zich tot doel:
1. het verspreiden van kennis over - en het besturen van volkscultuur en immaterieel erfgoed in heden en verleden
2. het bevorderen van onderzoek naar volkscultuur en immaterieel erfgoed
3. het stimuleren van activiteiten alsmede het adviseren van overheden in Nederland en daarbuiten op het gebied van volkscultuur en immaterieel erfgoed in Nederland
4. het, als door Nederland aangewezen 'competent body' realiseren van de implementatie van het UNESCO Verdrag Immaterieel Erfgoed in de meest brede zin

Onze missie en visie

Missie:
‘Als kenniscentrum geven wij het immaterieel erfgoed toekomst door in Nederland de UNESCO Conventie ter bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed uit te voeren en de Nationale Inventaris samen te stellen.

Immaterieel erfgoed is levend erfgoed, dat gevormd wordt in de praktijk van het dagelijks leven en gedragen wordt door mensen. Wij ondersteunen deze mensen in het borgen van hun erfgoed, zetten immaterieel erfgoed op de kaart en werken aan de bewustwording van het belang van immaterieel erfgoed bij het brede publiek. Verder adviseren wij de Nederlandse overheid en UNESCO, en werken nationaal en internationaal samen met de andere competent bodies aan de ontwikkeling van  kennis van immaterieel erfgoed.’

Visie:
‘Immaterieel erfgoed verbindt mensen, geeft betekenis aan het leven en kleur aan de samenleving, zorgt voor een gevoel van continuïteit en identiteit en weerspiegelt de culturele diversiteit van Nederland. Het maatschappelijk belang er van is groot. Immaterieel erfgoed is een wezenlijke tak van erfgoed, gedragen door mensen van nu, die hun immaterieel erfgoed door willen geven aan de toekomst. Dat willen wij als kenniscentrum ondersteunen en zichtbaar maken.’
 

Onze taak

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland is in Nederland de competent body voor de uitvoering van de UNESCO Conventie inzake de bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

UNESCO spreekt over competent bodies, die als coördinerende kracht bijdragen aan de implementatie op nationaal niveau, werken aan de bewustwording voor en aan het versterken van de gemeenschappen onder andere door het ontwikkelen van borgingstechnieken. Deze competent bodies hebben ook de taak om te werken aan een onafhankelijke kennisontwikkeling ten dienste van de doelstellingen van de conventie.

Het Kenniscentrum geeft invulling aan de taken die voortvloeien uit de UNESCO Conventie en de implementatie daarvan. Door middel van de Nationale Inventaris inventariseert het Kenniscentrum het immaterieel erfgoed in Nederland en geeft het immaterieel erfgoed een gezicht. Daarnaast ondersteunt Kenniscentrum de immaterieel erfgoed gemeenschappen bij het op een toekomstgerichte manier van borgen en adviseert het overheden en andere organisaties bij het ontwikkelen van beleid gericht op bewustwording en op het scheppen van een gunstig klimaat waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. Verder assisteert het Kenniscentrum de Nederlandse overheid bij het voordragen voor de internationale UNESCO lijsten en vervult het Kenniscentrum adviestaken voor het Intergouvernementeel Comité.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland werkt als NGO nationaal en internationaal samen met collega instellingen aan een onafhankelijke kennisontwikkeling over alles wat met de UNESCO Conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed samenhangt. Het UNESCO Verdrag is Koninkrijksbreed ondertekend, daarom heeft het Kenniscentrum ook een taak om de drie gemeenten en de drie landen van Caribisch Nederland te helpen om de UNESCO Conventie te implementeren.
 

Beleidslijnen

De taak van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland / Dutch Centre of Intangible Cultural  Heritage als competent body, is het uitvoeren van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De uitvoering van het verdrag en de taken die hieruit voortvloeien zijn uitvoerig beschreven in het Visiedocument (september 2015) en in het Werkplan 2015 (november 2014).

De verplichtingen die uit het UNESCO verdrag voortvloeien zijn:
1. Het bijdragen aan internationale samenwerking en bijstand.
2. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met het oog op een doeltreffende bescherming van immaterieel cultureel erfgoed.
3. Het opstellen van een of meerdere inventarissen van immaterieel cultureel erfgoed op het grondgebied.
4. Het versterken van de gemeenschappen, door UNESCO samengevat als: vorming, sensibilisatie en capaciteitsopbouw.
5. Het op lokaal, nationaal en internationaal niveau vergroten van het bewustzijn van het belang van het immaterieel erfgoed en het waarborgen van de wederzijdse waardering ervan.

KIEN heeft deze verplichtingen vertaald in de kerntaken:
1. Internationaal
2. Kennisontwikkeling
3. Nationale Inventaris
4. Versterking sector
5. Bewustwording

Naast de structurele taken hebben wij de volgende speerpunten:
1. Het uitbouwen van een duurzaam internationaal netwerk en het opstellen van het eerste internationale voordachtdossier voor de UNESCO representatieve lijst.
2. Het opzetten van een kennisplatform en het verder uitwerken van de onderzoeksagenda.
3. Het evalueren, aanpassen en uitbreiden van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland en het monitoren van de elementen die op de inventaris staan.
4. Het ontwikkelen van voorbeeldborgingsprogramma’s en borgingsdossiers.
5. Het organiseren van een sensibiliseringstraject voor jongeren en een bewustwordingscampagne om immaterieel erfgoed in de schijnwerpers te zetten.
6. Het uitvoeren van het project uitbreiding Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland, waarvoor wij extra subsidie van OCW hebben gehad.
 

Raad van Toezicht, bestuur en directie

Leden Raad van Toezicht:
P. Schnabel
J. van der Veer
R. Wanders
M. van Haaren
J. Stam
O. Bijster

Bestuur:
W. Bijleveld

Directie:
I. Strouken

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) houdt de stichting zich aan de Beleidsregel toepassing WNT en hanteerd deze als normenkader.